Závazné pokyny k provozu školy

VZHLEDEM K SITUACi PROSÍME O DORŽOVÁNÍ TĚCHTO ZÁSAD:

  • Provoz školy se řídí pokyny vydanými MŠMT. Veškeré změny budou neprodleně vyvěšeny na stránky školy.
  • Zaměstnanci školy průběžně dětem/žákům/studentům i zaměstnancům školy zdůrazňují zásady osobní a respirační hygieny, tedy že je nutné kašlat a kýchat nejlépe do jednorázového kapesníku a ten neprodleně vyhodit a následně si umýt a vydezinfikovat ruce. 
  • Je nutné při příchodu do budovy použít dezinfekci na ruce. 
  • Veškeré prostory školy jsou denně dezinfikovány. K těmto účelům jsou také zakoupeny ionizační přístroje. 
  • Vedení školy upozorňuje  zákonné zástupce dětí a žáků, že osoby s příznaky infekčního onemocnění NEMOHOU DO ŠKOLY VSTOUPIT.
  • Pobyt zákonných zástupců dětí a žáků a dalších osob uvnitř budovy školy musí být zkrácen na dobu nezbytně nutnou pro doprovod žáka. 
  • Je zakázáno čekat na žáky v prostorách školy.
  • Cizím osobám je do školy vstup zakázán.
  • Pobyt a pohyb dětí/žáků/studentů v  prostorách školy musí být bezpodmínečně omezen na dobu výuky s cílem snížení rizika nákazy covid-19.

 

 

Prosíme rodiče: NEMOCNÉ DĚTI DO ŠKOLY NEPATŘÍ.

Děkujeme.