Závazné pokyny k provozu školy

VZHLEDEM K SITUACi PROSÍME O DORŽOVÁNÍ TĚCHTO ZÁSAD:

 • Provoz školy se řídí pokyny vydanými MŠMT. Veškeré změny budou neprodleně vyvěšeny na stránky školy.
 • Při domluvě rozvrhu vyučující aktualizují kontakty na všechny účastníky vzdělávacího procesu včetně zákonných zástupců dětí a žáků. 
 • Zaměstnanci školy průběžně dětem/žákům/studentům i zaměstnancům školy zdůrazňují zásady osobní a respirační hygieny, tedy že je nutné kašlat a kýchat nejlépe do jednorázového kapesníku a ten neprodleně vyhodit a následně si umýt a vydezinfikovat ruce. 
 • Je nutné při příchodu do budovy použít dezinfekci na ruce. 
 • Veškeré prostory školy jsou denně dezinfikovány. K těmto účelům jsou také zakoupeny ionizační přístroje. 
 • Vedení školy upozorňuje  zákonné zástupce dětí a žáků, že osoby s příznaky infekčního onemocnění NEMOHOU DO ŠKOLY VSTOUPIT.
 • Pobyt zákonných zástupců dětí a žáků a dalších osob uvnitř budovy školy musí být zkrácen na dobu nezbytně nutnou pro doprovod žáka. 
 • Je zakázáno čekat na žáky v prostorách školy.
 • Cizím osobám je do školy vstup zakázán.
 • Veřejné produkce a vystoupení která nejsou pro naplnění školního vzdělávacího programu budou omezeny jak četností, tak počtem účinkujících i diváků.
 • Pobyt a pohyb dětí/žáků/studentů v  prostorách školy musí být bezpodmínečně omezen na dobu výuky s cílem snížení rizika nákazy covid-19.
 • Aktivity jiných subjektů, které jsou organizovány v prostorách školy a nesouvisí se vzdělávacím procesem (naplňováním ŠVP) jsou realizovány pouze mimo dobu výuky za předpokladu dodržení všech hygienických doporučení = mytí rukou, dezinfekce, větrání, zodpovědné hygienické chování.

 

 

Prosíme rodiče: NEMOCNÉ DĚTI DO ŠKOLY NEPATŘÍ.

Děkujeme.