OBNOVENÍ VÝUKY (individuální)

TĚŠÍME SE NA VÁS!

PROVOZ ŠKOLY  A HYGIENICKÁ PRAVIDLA od 12. 4. 2021

-        pokyny jsou vytvořeny v souladu s platnou legislativou

 

 • Od 12. 4.  povolena pouze individuální výuka v režimu 1 pedagog – 1 žák – podle běžných rozvrhů.
 • Ostatní výuka probíhá stále distanční formou.
 • Do školy mohou vstoupit  pouze žáci, kteří mají v daný čas individuální výuku.
 • Po ukončení výuky žáci neprodleně opustí budovu školy.
 • Vstup třetích osob je dovolen pouze v odůvodněných případech a pouze na nezbytně dlouhou dobu.
 • Je zakázáno čekat na žáky v prostorách školy.
 • V budově školy je nařízeno používat tuto ochranu úst a nosu: respirátor nebo obdobný prostředek (vždy bez výdechového ventilu) naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky (pro výrobek), včetně filtrační účinnosti alespoň 94 % dle příslušných norem (např. FFP2, KN 95), zdravotnická obličejová maska nebo obdobný prostředek naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky (pro výrobek) normy ČSN EN 14683+AC, které brání šíření kapének.
 • Ochranu nosu a úst nejsou povinni nosit žáci pouze při této výuce: zpěv, hra na dechové nástroje.
 • U vstupu do budovy školy, v každé učebně  jsou  k dispozici prostředky k dezinfekci rukou v nádobách s dávkovačem.
 • V co nejkratším čase po příchodu do budovy si každý důkladně 20 až 30 sekund umyje ruce teplou vodou a mýdlem v dávkovači, popřípadě provede dezinfekci rukou, a následně dodržuje hygienu rukou po celou dobu svého pobytu ve škole.
 • Velmi důležitým preventivním faktorem je časté a intenzivní větrání učeben a ostatních využívaných prostor školy, a to nejlépe okny – čerstvým vzduchem. Větrání učeben se provádí opakovaně, krátkodobě  a intenzivně o přestávce i během vyučovací hodiny.
 • Je zajištěno bezpečné osoušení rukou – vysoušeči rukou.
 • Úklid a dezinfekce hygienických zařízení probíhá denně. Probíhá průběžné větrání šatních prostor.
 • Vyprazdňování odpadkových košů je prováděno minimálně jednou denně. 
 • Denně se provádí důkladný úklid všech místností, ve kterých se děti/žáci/studenti a zaměstnanci školy pohybují – ionizace.  Úklid povrchů a ploch se provádí na mokro, případně s použitím dezinfekčního přípravku, koberce se vysávají. 
 • Je kladen důraz na dezinfekci (provádět ji podle konkrétních podmínek několikrát denně) povrchů nebo předmětů či hudebních nástrojů.
 • Úklidový personál je informován o hygienických zásadách a o potřebě čištění a dezinfekce povrchů  a předmětů.
 • Škola výslovně určí, kdo, kdy, kde, co a čím bude čistit a dezinfikovat. Přípravky je nezbytné používat podle pokynů výrobce uvedené na etiketě (vhodnost pro povrch, typ působení, způsob aplikace, koncentrace, kontaktní čas atd.).

Škola je vybavena: 

 • Čisticími a dezinfekčními prostředky na všechny typy povrchů.
 • Dezinfekčními prostředky na dezinfekci rukou s virucidní aktivitou – za účelem jejich průběžného doplňování do dávkovačů. 
 • Bezkontaktním teploměrem – měření tělesné teploty dětí/žáků/studentů, popřípadě zaměstnanců školy v případě podezření na infekční onemocnění, včetně covid-19.
 • Přiměřeným počtem roušek a respirátorů pro děti/žáky/studenty či zaměstnance školy pro případ zapomenutí nebo znehodnocení roušky žáka/studenta či zaměstnance školy.

MgA. Kateřina Fillová