V Kutné Hoře 14. února  2024

 

Ředitelka ZUŠ Kutná Hora stanovuje tato kritéria Přijímacích pohovorů / zkoušek

do ZUŠ Kutná Hora pro školní rok 2024/2025:

 

Přijímací pohovory pro školní rok 2024/2025 - do všech oborů ZUŠ (Hudební, Taneční, Výtvarný a Literárně - dramatický obor):

 

17. a  18. KVĚTNA 2024 - Spolkový dům, Lierova 146 

 

 1. Přihlášení

 

 • nejpozději do 3. 5. 2024 poslat elektronickou přihlášku - na www.zuskh.cz - na každé stud. zaměření musí být poslaná samostatná přihláška (pokud žák již chodí do jiného oboru v ZUŠ, napište to do poznámky)
 • přihláška bude zaregistrována a nejpozději do 10. 5. 2024 do 22:00 hodin dostanete na email uvedený v přihlášce  přidělené IDENTIFIKAČNÍ ČÍSLO a informace k registraci na dané termíny  
 • Kdo má přidělené IČ a bez omluvy se nedostaví, bude zařazen na čekací listinu. Pokud se místo uvolní, bude pozván k dodatečným přijímacím pohovorům.
 • Pokud bude zaslána přihláška po stanoveném termínu, bude zařazena na čekací listinu. Pokud se místo uvolní, bude přiděleno IĆ  a žák bude pozván na dodatečné přijímací pohovory
 • Výsledky přijímacích pohovorů budou zveřejněny podle přidělených čísel na www.zuskh.cz po 17.6. 2024. 
 • Rozhodnutí o výsledku dostanete také na emailové adresy. Písemné vyrozumění bude možné po 17. 6. 2024  vyzvednout v kanceláři školy. 
 1. Kritéria

 

Hudební obor:
Přípravné studium (děti od 5 let)

Do přípravného studia přijímáme žáky, kteří prokáží předpoklady ke vzdělávání.

zpěv písně-domácí příprava, zájem o studium


Hudební obor ( pro žáky od 7 let)
Talentová zkouška: na základě posouzení dispozic pro studium:
Při talentové zkoušcese posuzuje psychická a sociální zralost, základní intonační dovednosti a smysl pro rytmus, případně fyzické dispozice pro studium daného nástroje prostřednictvím těchto činností:

● Rytmické cvičení např. - (např. zopakovat vytleskaný rytmus), zpěv libovolné písničky a zjištění sluchových a intonačních předpokladů.

 

Výtvarný obor:
Přípravné studium (děti od 5 let)
● předložení domácí práce, zájem o studium
Výtvarný obor ( pro žáky od 7 let)
Talentová zkouška: pro posouzení výtvarného úkolu a předložených prací jsou rozhodující tato kritéria:
●  kompozice výtvarného díla, spontánnost kresby, znalost barev, barevná skladba, základní pracovní
návyky (donést ukázky domácí práce)

 

Taneční obor:
Přípravné studium (děti od 5 let)
● pohybové schopnosti, zájem o studium
Taneční obor ( pro žáky od 7 let)
Talentová zkouška: předpokladem pro přijetí je pohybová a rytmická způsobilost žáka. Během přijímací
zkoušky je hodnocen v těchto oblastech:
● pohybové schopnosti, rytmika (zopakování rytmu, dodržení rytmu), fyzické dispozice

 

Literárně dramatický obor:
Přípravné studium (děti od 5 let)
● komunikační a pohybové schopnosti, zájem o studium
Literárně dramatický obor ( pro žáky od 7 let)
Talentová zkouška: předpokladem pro přijetí jsou komunikační a pohybové schopnosti žáka.
Jsou posuzovány v níže uvedených činnostech:
přednes předem připraveného textu (poezie/próza), pohybové schopnosti, kreativita a samostatnost

 

 

 

 

 

 

 1. Přijímání žáků

 

 • Přijímací pohovory/ přijímací zkoušky:
 • Přijímání žáků do ZUŠ Kutná Hora se řídí platnou legislativou.

 

 • Podmínkou přijetí žáka ke studiu v Základní umělecké škole je:
 • Podmínkou přijetí do ZUŠ a zařazení do ročníku je úspěšné splnění podmínek přijímacích pohovorů / zkoušek a dostatečná kapacita školy ve zvoleném oboru.
 • pro děti od pěti let věku prokázání předpokladů ke vzdělávání v ZUŠ (přípravné studium) - přijímací pohovor
 • pro uchazeče od sedmi let vykonání  přijímací talentové zkoušky

 

 

 

Hodnocení:

 

 

 

 • Hudební: sluch, intonace, rytmus + zájem o zvolený obor – dílčí část 1-5 bodů
 • Taneční obor: pohybový rozsah, sluch, rytmus + zájem o zvolený obor – dílčí část 1-5 bodů
 • Výtvarný obor: domácí práce, prostorová představivost, barevná kompozice + zájem o zvolený obor– dílčí část 1-5 bodů
 • Literárně – dramatický obor. Přednes (domácí příprava), řečové předpoklady, pohybová schopnost  + zájem o zvolený obor– dílčí část 1-5 bodů

 

 

 

 

Žák může být přijat:

 • Pokud dosáhl minimálního počtu 12 bodů a je možné ho přijmout, ale pouze vzhledem ke kapacitním možnostem školy
 • Pokud není volná kapacita ve zvoleném oboru, žák je zařazen na čekací listinu.

 

 

PRAVIDLA  HODNOCENÍ – PŘESTUP ŽÁKŮ

 

Při přestupu žáků z jiné ZUŠ -  ZUŠ Kutná Hora uznává předchozí studium. Je možné vzhledem k rozdílným požadavkům v ŠVP žáka posunout nebo vrátit maximálně o 1 ročník.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MgA. Kateřina Fillová

ředitelka školy