Přijímací pohovory/ přijímací zkoušky: 
Přijímání žáků do ZUŠ Kutná Hora se řídí platnou legislativou. 
 
Podmínkou přijetí žáka ke studiu v Základní umělecké škole je:
  • pro děti od pěti let věku prokázání předpokladů ke vzdělávání v ZUŠ (přípravné studium) - přijímací pohovor
  • pro uchazeče od sedmi let vykonání  přijímací talentové zkoušky
Podmínkou přijetí do ZUŠ a zařazení do ročníku je úspěšné splnění podmínek přijímacích pohovorů / zkoušek a dostatečná kapacita školy ve zvoleném oboru.
 
Hudební obor:
Přípravné studium (děti od 5 let)
● zpěv písně-domácí příprava, zájem o studium
Hudební obor ( pro žáky od 7 let)
Talentová zkouška: na základě posouzení dispozic pro studium:
● zpěv písně (intonace), zopakování zpívaného tónu, rozlišení tónů (sluch), zopakování vytleskaného rytmu (rytmus)

 
Výtvarný obor:
Přípravné studium (děti od 5 let)
● předložení domácí práce, zájem o studium
Výtvarný obor ( pro žáky od 7 let)
Talentová zkouška: pro posouzení výtvarného úkolu a předložených prací jsou rozhodující tato kritéria:
●  kompozice výtvarného díla, spontánnost kresby, znalost barev, barevná skladba, základní pracovní
návyky (donést ukázky domácí práce)
 
Taneční obor:
Přípravné studium (děti od 5 let)
● pohybové schopnosti, zájem o studium
Taneční obor ( pro žáky od 7 let)
Talentová zkouška: předpokladem pro přijetí je pohybová a rytmická způsobilost žáka. Během přijímací
zkoušky je hodnocen v těchto oblastech:
● pohybové schopnosti, rytmika (zopakování rytmu, dodržení rytmu), fyzické dispozice
 
Literárně dramatický obor:
Přípravné studium (děti od 5 let)
● komunikační a pohybové schopnosti, zájem o studium
Literárně dramatický obor ( pro žáky od 7 let)
Talentová zkouška: předpokladem pro přijetí jsou komunikační a pohybové schopnosti žáka.
Jsou posuzovány v níže uvedených činnostech:
● přednes předem připraveného textu (poezie/próza), pohybové schopnosti, kreativita a samostatnost