•  
  • Jak se mohu přihlásit do ZUŠ? 

Ke studiu se můžete přihlásit na našich webových stránkách prostřednictvím naší elektronické přihlášky a přijít na přijímací pohovory / zkoušky ve stanoveném termínu. 

  • Čím se liší studium v ZUŠ od ostatní zájmové výuky? 

Základní umělecké vzdělávání je zaštítěno MŠMT a patří tedy do systému českého školství. Tento fakt Vám garantuje aprobovanost (kvalifikaci) pedagogů, na kterou je samozřejmě státem kladen důraz. Toto se odráží především na kvalitě výuky, která v kroužcích nebo různých soukromých školách často nebývá.  Škola také vyučuje podle vlastního Školního vzdělávacího programu, který si vytvořila na základě Rámcového vzdělávacího programu vydaném MŠMT. Udělejte si na práci našich pedagogů vlastní názor  a přijďte se podívat na naše koncert, výstavy a představení. 

  • Nemáme vlastní nástroj. Můžeme si ho vypůjčit?

Ano, škola nabízí za poplatek půjčení některých hudebních nástrojů. 

  • Platí se ve vší škole úplata za vzdělávání?

Výpočet a výběr úplaty za vzdělávání  upravuje vyhláška č. 71/2005 Sb. Škola je příspěvkovou organizací a hospodaří tedy také s příspěvkem od žáků. Tato částka není platba za vyučovací hodinu, ale příspěvek na provozní náklady školy. Mzdové prostředky hradí stát. Pokud porovnáte nabídku soukromých škol, kde učiteli stačí vlastnit živnostenské oprávnění s cenou školného např. v hudebním oboru, kde je žák vyučován individuálně, má hodinu hudební teorie a mnohdy několik hodin kolektivní interpretace s aprobovanými pedagogy, ukáže se výše tohoto příspěvku jako velice přijatelná. 

Způsob platby: Složenka s výší částky, číslem účtu, variabilním symbolem platby a dobou splatnosti je zaslána na emailovou adresu uvedenou na přihlášce. Variabilní symbol je u každé platby jiný. (Splatnost je upravena vnitřní směrnicí ZUŠ)

  •  Je možné se do ZUŠ přihlásit i v průběhu školního roku?

 Ke studiu lze nastoupit pouze na začátku školního roku. Výjimečně je možné začít až v pololetí, a to v případě, že se učiteli v hudebním oboru uvolní místo odchodem jiného žáka. U kolektivních oborů (výtvarný, taneční, literárně dramatický) vždy záleží na dohodě s vedením školy a pedagogem.

  •  Od kolika let přijímáte děti ke studiu?

Ke studiu přijímáme děti od 5-ti let - do přípravného studia. Podle věku absolvují přijímací pohovor /  talentovou zkoušku, která potvrdí jejich dispozice pro zvolený obor - hudební sluch, rytmické cítění, pohybové nebo výtvarné nadání – přesně podle stanovených kritérií. Mohou se přihlásit i starší děti - záleží na cvolné kapacitě v daném stud. zaměření. 

  • Má studium na ZUŠ nějaké závěrečné výstupy? Je toto studium něčím zakončeno?

Ano, žák je v pololetí a na konci školního roku hodnocen vysvědčením. Žáci hudebního oboru vykonávají na  konci školního roku postupovou zkoušku do dalšího ročníku. Studium I. a II. stupně je zakončeno závěrečnou zkouškou nebo veřejným absolventským vystoupením či výstavou výtvarných prací. Žák dostává závěrečné vysvědčení. Vysvědčení ze ZUŠ může v přijímacím řízení na některé střední školy přinést cenné body.