O studiu

 • Výuka je soustředěna do těchto oborů: Hudební , Výtvarný , Taneční a Literárně dramatický obor. Studium je rozděleno do dvou stupňů (I. stupeň 7 let, II. stupeň 4 roky). Žáci hudebního oboru postupují do vyššího ročníku na základě postupových zkoušek. I. a II. stupeň ukončují žáci všech oborů slavnostním absolventským vystoupením nebo výstavou.
 • Přijímací pohovory do všech oborů probíhají vždy v květnu (aktuální informace). Do základní umělecké školy jsou vybíráni žáci nastupující do 1. třídy (vyjímečně do 2. třídy) základní školy, kteří mají předpoklady ke studiu (PHV). Snažíme se ale vyhovět i zájemcům, u kterých se neprojevují výrazné schopnosti, protože podle naší zkušenosti se může projevit talent i později. Mohou být přijati i handicapovaní žáci, musí ale splňovat podmínky přijímacího řízení a i jim je vytvořen speciální plán výuky.
 • Starší žáci se mohou ke studiu hlásit na ředitelství školy.
 • Výrazně talentovaným žákům kladou učitelé vyšší nároky, připravují je k účasti na soutěžích, vystupují více na akcích školy a reprezentují naši školu a město i v zahraničí.
 • Předškolní děti, které jeví předpoklady pro hudební obor, jsou zařazeny do přípravného pěveckého oddělení pěveckého sboru (Pěvecké sbory).
 • Studium na ZUŠ je možné ukončit písemným odhlášením žáka vždy před ukončením pololetí, tedy na konci června, případně koncem ledna (pouze ze závažných důvodů, po domluvě s ředitelem školy).

Žák může být vyloučen:

 • za závažné porušení školního řádu
 • za neomluvené vyučovací hodiny z hlavního předmětu přesahující 12 hodin za školní rok
 • za úmyslné fyzické napadení a hrubý slovní útok na spolužáka, nebo zaměstnance školy
 • (O vyloučení žáka rozhoduje ředitel školy. Zákonný zástupce nebo zletilý žák je vyrozuměn písemně do jednoho týdne od rozhodnutí ředitele školy.)
 • Rodiče jsou žádáni o souhlas se zveřejněním obrazových a zvukových materiálů (GDPR) týkajících se jejich dítěte za účelem prezentace školy na webových stránkách zus a v materiálech sloužících k prezentaci a propagaci školy. Tento souhlas poskytují na celé období školní docházky do ZUŠ Kutná Hora a mohou tento souhlas kdykoliv bez udání důvodů písemně odvolat.
 • Školní řád ZUŠ Kutná Hora