O studiu

 • Výuka je soustředěna do těchto oborů: Hudební , Výtvarný , Taneční a Literárně dramatický obor. Studium je rozděleno do dvou stupňů (I. stupeň 7 let, II. stupeň 4 roky). Žáci hudebního oboru postupují do vyššího ročníku na základě postupových zkoušek. I. a II. stupeň ukončují žáci všech oborů slavnostním absolventským vystoupením nebo výstavou.
 • Přijímací pohovory do všech oborů probíhají vždy v květnu nebo červnu (aktuální informace). Do základní umělecké školy jsou vybíráni žáci nastupující do 1. třídy (vyjímečně do 2. třídy) základní školy, kteří mají předpoklady ke studiu (PHV). Snažíme se ale vyhovět i zájemcům, u kterých se neprojevují výrazné schopnosti, protože podle naší zkušenosti se může projevit talent i později. Mohou být přijati i handicapovaní žáci, musí ale splňovat podmínky přijímacího řízení a i jim je vytvořen speciální plán výuky.
 • Starší žáci se mohou ke studiu hlásit na ředitelství školy.
 • Výrazně talentovaným žákům kladou učitelé vyšší nároky, připravují je k účasti na soutěžích, vystupují více na akcích školy a reprezentují naši školu a město i v zahraničí.
 • Předškolní děti, které jeví předpoklady pro hudební obor, jsou zařazeny do přípravného pěveckého oddělení pěveckého sboru (Pěvecké sbory).
 • Studium na ZUŠ je možné ukončit písemným odhlášením žáka vždy před ukončením pololetí, tedy na konci června, případně koncem ledna (pouze ze závažných důvodů, po domluvě s ředitelem školy).

Žák může být vyloučen:

 • za závažné porušení školního řádu
 • za neomluvené vyučovací hodiny z hlavního předmětu přesahující 12 hodin za školní rok
 • za úmyslné fyzické napadení a hrubý slovní útok na spolužáka, nebo zaměstnance školy
 • (O vyloučení žáka rozhoduje ředitel školy. Zákonný zástupce nebo zletilý žák je vyrozuměn písemně do jednoho týdne od rozhodnutí ředitele školy.)
 • Rodiče jsou žádáni o souhlas se zveřejněním obrazových a zvukových materiálů (GDPR) týkajících se jejich dítěte za účelem prezentace školy na webových stránkách zus a v materiálech sloužících k prezentaci a propagaci školy. Tento souhlas poskytují na celé období školní docházky do ZUŠ Kutná Hora a mohou tento souhlas kdykoliv bez udání důvodů písemně odvolat.
 • Školní řád ZUŠ Kutná Hora