Poučení žáků o bezpečnosti práce

Základní umělecká škola Kutná Hora příspěvková organizace

Účel:

Škola je povinna zajistit, aby žáci byli poučeni o možném ohrožení zdraví a bezpečnosti při všech činnostech, jichž se účastní při vzdělávání nebo v přímé souvislosti s ním.

Škola je vybavena kamerovým systémem.

Žáci musí být zároveň seznámeni s konkrétními pokyny, právními a ostatními předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví a se zásadami bezpečného chování, s možnými riziky a odpovídajícími následnými opatřeními, se kterými se mohou žáci setkat ve škole, jejím okolí a při činnostech mimo školu.

Dále musí být žáci seznámeni s ustanoveními předpisů a pokynů k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví, pokud se vztahují na příslušnou činnost, akci nebo pracoviště a průběžně také s ustanoveními školního řádu, vnitřního řádu a s dalšími opatřeními školy.

Doklad o poučení:

Poučení žáků o bezpečnosti se provádí podle následující schválené osnovy. Dokladem o provedeném poučení je záznam v třídní knize.

Poučení žáků o bezpečnosti provádí:

Poučení žáků o bezpečnosti provádí učitel daného předmětu. Osnovu schválil(a): (jméno, funkce) MgA. Kateřina Fillová – ředitelka školy

25. 8. 2018

OSNOVA POUČENÍ ŽÁKŮ O BEZPEČNOSTI

OBSAH

1 POUČENÍ NA ZAČÁTKU KAŽDÉHO ŠKOLNÍHO ROKU 1.1 Seznámení s vnitřním řádem školy 1.2 Poučení o bezpečném chování 1.3 První pomoc a úrazy 1.4 Vznik požáru nebo jiné mimořádné události 1.5 Seznámení s dalším možným nebezpečím 1.6 Poučení před první vyučovací hodinou 1.7 Zakázané činnosti 2 ZVLÁŠTNÍ PRAVIDLA PŘI NĚKTERÝCH ČINNOSTECH 3 POUČENÍ PŘED PRÁZDNINAMI

1 POUČENÍ NA ZAČÁTKU KAŽDÉHO ŠKOLNÍHO ROKU

1.1 SEZNÁMENÍ S VNITŘNÍM ŘÁDEM ŠKOLY

 • Žáci jsou povinni dodržovat školní řád, předpisy a pokyny k ochraně zdraví a bezpečnosti, s nimiž byli seznámeni, tuto povinnost mají žáci i na všech akcích pořádaných školou i v době mimo platný rozvrh.
 • Žáci jsou povinni plnit pokyny pedagogických pracovníků vydané v souladu s právními předpisy a školním řádem.

1.2 POUČENÍ O BEZPEČNÉM CHOVÁNÍ

 • Všichni žáci se při pobytu ve škole i mimo školu musí chovat tak, aby neohrozili zdraví svoje, svých spolužáků, pracovníků školy (občanů vůbec).
 • Žáci musí zvolit takové přezůvky, které nemají podrážky z plastických hmot. Vhodné jsou gumové podrážky, které nekloužou.
 • Žáci chodí po schodišti a chodbách po pravé straně.
 • V případě, že je schodiště nebo chodba mokrá (po úklidu), je třeba použít jiné schodiště (chodbu) nebo dbát pokynů uklízečky a zvýšené opatrnosti.
 • V době mimo vyučování se žáci nesmí zdržovat v prostorách školy bez dozoru učitele, provozních pracovníků školy nebo vedoucího příslušného zájmového útvaru.
 • Výtah v budově (Spolkový dům – Lierova 146) mohou žáci používat pouze v doprovodu dospělé osoby.

1.3 PRVNÍ POMOC A ÚRAZY

 • Seznámení s rozmístěním a vybavením lékárniček první pomoci.
  • Seznámení se zásadami poskytování první pomoci.
 • Seznámení s důležitými telefonními čísly.
 • Hlášení úrazů – každý úraz, poranění a nehodu, k nimž dojde během vyučování ve třídě, na chodbě, nebo při mimoškolních aktivitách, jsou žáci povinni ihned hlásit dozírajícímu učiteli nebo kterémukoliv pracovníkovi školy.

1.4 VZNIK POŽÁRU NEBO JINÉ MIMOŘÁDNÉ UDÁLOSTI

 • Nebezpečí vzniku požáru (kouření, zábavná pyrotechnika, nedbalost, el. spotřebiče a zařízení).
 • Každý, kdo zpozoruje požár nebo jinou mimořádnou událost, je povinen ihned ohlásit tuto skutečnost učiteli, na sekretariátu školy nebo na vrátnici.
 • Požární poplach vyhlašuje učitel nebo jiný zaměstnanec školy voláním „HOŘÍ!“
 • Po vyhlášení poplachu všichni zachovávají klid a rozvahu.
 • Žáci jsou povinni uposlechnout pokynů příslušného vyučujícího a na jeho pokyn okamžitě a spořádané opustí objekt a shromáždí se venku před budovou školy.
 • Únikové cesty jsou označeny zelenobílými značkami se směrem úniku.
 • Důležitá telefonní čísla (tísňové linky): 112
 • Hasiči 150
 • Lékařská záchranná služba 155
 • Policie ČR 158
 • Městská policie 156

1.5 SEZNÁMENÍ S DALŠÍM MOŽNÝM NEBEZPEČÍM

 • Varování před známostmi s cizími osobami, nebezpečí násilí.
 • Poučení o režimu školy – zamykání budov, zákaz vstupu nepovolaným osobám (v prostorách školy se mohou pohybovat pouze žáci při výuce a jejich doprovod na výuku).
 • Upozornění na možná nebezpečí pro život a zdraví v případě nálezu a manipulace s nebezpečnými, neznámými předměty, nevybuchlou municí apod. a poučení, jak se v takové situaci zachovat:
 • ihned ohlásit tuto skutečnost učiteli, na sekretariátu školy nebo na vrátnici,
 • nepřibližovat se, nedotýkat se ani jinak nemanipulovat s nalezeným nebezpečným předmětem.

1.6 POUČENÍ PŘED PRVNÍ VYUČOVACÍ HODINOU

Provádí se u hromadné výuky. Toto poučení provádí vyučující daného předmětu před první vyučovací hodinou školního roku a dodatečně s nimi seznámit i ty žáky, kteří při první hodině chyběli.

 • Seznámení žáků s řády učeben kolektivní výuky.
 • Upozornění na možné ohrožení života nebo zdraví.
 • Žáci jsou povinni dbát zvýšené opatrnosti.
 • V hodinách (VO, TO, LDO) žáci používají vhodné oblečení a obuv podle pokynů vyučujících příslušných předmětů.
 • Další specifické pokyny a zásady bezpečnosti dává daný vyučující dle potřeby.

1.7 ZAKÁZANÉ ČINNOSTI

 • Žáci nesmí přinášet do školy věci, které nesouvisí s vyučováním. Mobilní telefony musí být během vyučování vypnuty.
 • Vystupování na židle, stoly, parapety, do regálů (vystupování do výšek) je zakázáno.
 • Házení jakýmikoliv předměty je zakázáno.
 • Nůžky, kružítka, dláta a jiné ostré pomůcky je možné používat jen ve vyučování, pracovat s nimi o přestávkách je zakázáno.
 • Žákům není dovoleno pobíhat po budově školy, zejména mezi jednotlivými podlažími.
 • Žákům není dovoleno manipulovat s elektrickými spotřebiči, hlavními vypínači a elektrickým vedením bez dozoru učitele.
 • Je zakázáno sahat na el. vypínače mokrýma rukama.
 • Je zakázáno poškozovat jakékoli bezpečnostní značení, značky únikových východů (vysvětlit důležitost)
 • Je zakázáno otevírat výklopná okna do vodorovné polohy.
 • Žákům není dovoleno jezdit po zábradlí.
 • Žákům není povoleno samostatně používat výtah,pouze v doprovodu dospělé osoby (Spolkový dům).
 • Žákům je zakázáno v prostorách školy, jejím bezprostředním okolí a na školních akcích nosit, držet, distribuovat a užívat návykové látky (alkohol, cigarety, léky – vyjma předepsaných lékařem, drogy…), dále zbraně či obdobné předměty (nože, boxery…), které by mohly ohrozit zdraví spolužáků a dospělých osob.
 • Projevy intolerance, rasismu a šikanování ze strany žáků jsou zakázány a budou hodnoceny 3. stupněm z chování. Pokud bude zjištěno, že je pořízen záznam o provádění šikany (mobilní telefon, videozáznam), bude řešení tohoto činu předáno Policii ČR.

2 ZVLÁŠTNÍ PRAVIDLA PŘI NĚKTERÝCH ČINNOSTECH

 • Pro akce mimo školu platí zvláštní bezpečnostní předpisy, se kterými musí být žáci předem seznámeni. Jedná se o následující činnosti:
 • školní výlety, vycházky
 • exkurze
 • soutěže a přehlídky
 • zahraniční výjezdy
 • Při pobytu v ubytovacích zařízeních se žáci podřizují vnitřnímu řádu tohoto zařízení a dbají všech pokynů pracovníků tohoto zařízení.

3 POUČENÍ PŘED PRÁZDNINAMI

 • Varování před škodlivými vlivy alkoholu, kouření, drog
 • Varování před známostmi s cizími osobami, nebezpečí násilí.
 • Upozornění na možná nebezpečí pro život a zdraví v případě nálezu a manipulace s nebezpečnými předměty, nevybuchlou municí apod. a poučení, jak se v takové situaci zachovat.
 • Nebezpečí vzniku požáru (kouření, zábavná pyrotechnika).
 • Varování před koupáním v místech, která žák nezná.
 • Dodržování dopravní kázně.