Základní umělecká škola

sídlí v historické budově tzv. Knížecího domu, kde se vyučuje část hudebního oboru. Výuka tanečního a výtvarného, literárně – dramatického a části hudebního oboru se koná v rekonstruované budově Spolkového domu v Lierově ulici.
Historická budova Knížecího domu je chloubou a pýchou všech jejich pracovníků. Její historické prostředí a atmosféra je pro žáky zdrojem inspirace a přímého kontaktu se slavnou historií města. Škola si klade za cíl pěstovat u mladé generace umělecké cítění, vychovávat je k lásce a porozumění hudebnímu, výtvarnému, tanečnímu i literárně dramatickému umění a k citlivému vnímání všech kulturních hodnot a tím i obohatit život nás všech. Naším mottem je: „Chceme být školou, na kterou si každý po letech vzpomene a přivede k nám své děti“ . Foto

Výuka probíhá podle daných učebních plánů. (O studiu) Studium všech oborů je rozděleno do dvou stupňů (I. stupeň 7 let, II. stupeň 4 roky). Žáci hudebního oboru postupují do vyššího ročníku na základě postupových zkoušek. I. a II. stupeň ukončují žáci všech oborů slavnostním absolventským vystoupením nebo výstavou. Od září 2012 se i Základní umělecké školy připojují k ostatním školám a začínají vyučovat podle vytvořených Školních vzdělávacích programů. V roce 2012/2013 se budou podle Školního vzdělávacího programu Základní umělecké školy Kutná Hora vzdělávat pouze Přípravné ročníky a první ročníky obou stupňů. Výuka v ostatních ročnících bude i nadále probíhat podle původních osnov. Podrobné informace o přechodu dalších ročníků na ŠVP naleznete zde.
Přijímací pohovory do všech oborů probíhají vždy v květnu. Do základní umělecké školy jsou vybírány děti, které mají předpoklady ke studiu. Snažíme se ale vyhovět i zájemcům, u kterých se neprojevují výrazné schopnosti, protože podle naší zkušenosti se může projevit talent i později. Výrazně talentovaným žákům kladou učitelé vyšší nároky, připravují je k účasti na soutěžích, vystupují více na akcích školy a reprezentují naši školu a město i v zahraničí. Předškolní děti, které jeví předpoklady pro hudební obor, jsou zařazeny do Přípravného pěveckého oddělení (Cvrčci) (Pěvecké sbory). Mohou být přijati i handicapovaní žáci, musí ale splňovat podmínky přijímacího řízení a je jim vytvořen speciální plán výuky.

Vedení školy klade důraz na současné změny uměleckého vzdělávání v jednotlivých oborech. Do výuky jsou zaváděny nové multimediální metody. Pro výuku škola zakoupila interaktivní tabuli, která je využívaná převážně při výuce Hudební nauky. Byl vybudován malý koncertní sál, ve kterém jsou umístěny klasické varhany, které škola získala od města Kutná Hora. Škola nechala postavit u renomovaného stavitele kopii dvoumanuálového historického cembala. Bylo vybudováno venkovní pódium a výstavní plochy, kde se budou prezentovat žáci všech oborů. Žáci výtvarného oboru mohou vystavovat své práce v galerii Ve sklepě. Výtvarný, taneční, literárně dramatický obor a také část hudebního oboru se od září roku 2012 přestěhoval do zrekonstruovaných prostor Spolkového domu v Lierově ulici.
Život školy