Pěvecké sbory

Přípravný pěvecký sbor CVRČCI

Cílem přípravného pěveckého sboru je přivést děti k hudbě, k jejímu vnímání a prožívání. Vést děti ke schopnosti využívat pěvecké dovednosti a umět je zúročit v dalším hudebním vzdělávání. Na tento přípravný pěv. sbor navazují další sbory ZUŠ. (V případě dobré pěvecké zdatnosti dítěte je možný, na základě uvážení obou sbormistrů, přestup do přípravného koncertního sboru Koťata). Sbormistrem je Lucie Strnadová.

 • Do přípr. sboru jsou přijímány děti ve věku 5 – 7 let. Sbor je doporučován také dětem se zájmem o hudební vzdělávání, které ještě nemohou navštěvovat Přípravný ročník hudební výchovy (PHV) .
 • Přijímací pohovory probíhají v květnu (Aktuální informace).
 • Součástí přijímacího pohovoru je nejen zpěv, ale i zjišťování obecných hudebních předpokladů dítěte.
 • Výuka probíhá 1× týdně 45 minut a je rozdělena do několika metodických částí.
 • Sbor vystupuje na koncertech ZUŠ.

(foto)

Přípravný koncertní sbor KOŤATA

I Vaše dítě může rozvíjet svůj talent a hudební nadání již v raném věku.
Malé děti zpočátku nakládají s hlasem spontánně, intuitivně, rády si jen tak prozpěvují a experimentováním se svým hlasem si často krátí dlouhou chvíli.
Těmto prvním pokusům o zpěv je třeba věnovat stejnou pozornost jako prvním pokusům o řeč. Dítě by nemělo při těchto svých „experimentech“ zůstat samo, mělo by mít dostatek kvalitních hudebních příkladů a podnětů. Každé dítě má dar zpívat – každý lidský hlas v sobě skrývá určité množství předpokladů a je jenom na Vás, na rodičích, zda umožníte svému dítěti rozvíjet jeho hudebnost včas.
Přípravný pěvecký sbor KOŤATA je určen především dětem ve věku od 6 – 10 let, v ojedinělých případech je možně přijmout i dítě mladší ( vše závisí na jeho pěveckých dispozicích ). Děti jsou vybírány na základě přijímacího pohovoru.
Sbormistrem je Lucie Strnadová.

 • Náplní zkoušky je rozezpívání, při kterém je dbáno na získání elementárních pěveckých návyků a hlasovou hygienu pomocí jednoduchých pěveckých cvičení.
 • Samotná zkouška je vedena s důrazem na detailní práci, intonační čistotu, artikulaci, práci s dirigentem atd.
 • Ač se jedná o kolektivní výuku, je uplatňován dle časových možností individuální přístup ke každému dítěti.
 • Nacvičovaný repertoár je jednohlasý, s doprovodem klavíru nebo jiných nástrojů.
 • Zkouška probíhá jednou týdně.

CD 2013

(foto)

Pěvecký sbor MUSCINA

Sbor nejstarších žáků ve věku 9–18 let má název Muscina. Přichází do něj děti, které byly v přípravném koncertním sboru, ale mohou zde začít zpívat i ti, kteří nemají pěveckou průpravu a mají zájem o sborový zpěv. I když se jedná o kolektivní výuku, je zde uplatňován individuální přístup se snahou každého dle jeho možností posunout v pěveckých dovednostech a celkové muzikálnosti. Pro žáky, kteří nenavštěvují jiný hudební obor je připojena hodina hudební nauky zaměřená především na hudební základy a problematiku sborového zpívání. Pro nejstarší zájemce z řad Musciny byl vytvořen Komorní sbor, který pokračuje po zkoušce. Repertoár je ve čtyřhlasé sazbě a capella.Sbor má vedle hudebního vyžití i společenskou náplň. Kolektiv je stmelený a přátelský. Každý, kdo má zájem o detailní práci v oblasti hudby je zde vítán! Sbormistrem je Jan Drahota.

 • Náplní každé zkoušky je rozezpívání spojené s hlasovou hygienou, nácvikem správného dýchání, nasazením tónu, intonací, artikulací atd.
 • Samotný repertoár je zkoušený s korepeticí a je vybírán z hlediska pestrosti a přiměřenosti.
 • Zpíván je především dvojhlas a tříhlas s doprovodem klavíru, popřípadě i jiných nástrojů.
 • Koncerty probíhají v především v historických prostorách Kutné Hory a v sále ZUŠ.
 • Zkoušky jsou jednou v týdnu. Jsou však pořádána i víkendová soustředění, některá i výjezdní.
 • Nahrávka pěveckého sboru Muscina

MUSCINA autorská píseň z nového CD sboru.