Základní umělecká škola

sídlí v historické budově tzv. Knížecího domu, kde se vyučuje část hudebního oboru. Výuka tanečního a výtvarného, literárně – dramatického a části hudebního oboru se koná v rekonstruované budově Spolkového domu v Lierově ulici.
Historická budova Knížecího domu je chloubou a pýchou všech jejich pracovníků. Její historické prostředí a atmosféra je pro žáky zdrojem inspirace a přímého kontaktu se slavnou historií města. Škola si klade za cíl pěstovat u mladé generace umělecké cítění, vychovávat je k lásce a porozumění hudebnímu, výtvarnému, tanečnímu i literárně dramatickému umění a k citlivému vnímání všech kulturních hodnot a tím i obohatit život nás všech. Naším mottem je: „Chceme být školou, na kterou si každý po letech vzpomene a přivede k nám své děti“Foto

Výuka probíhá podle daných učebních plánů. (O studiu) Studium všech oborů je rozděleno do dvou stupňů (I. stupeň 7 let, II. stupeň 4 roky). Žáci hudebního oboru postupují do vyššího ročníku na základě postupových zkoušek. I. a II. stupeň ukončují žáci všech oborů slavnostním absolventským vystoupením nebo výstavou. Od září 2012 se i Základní umělecké školy připojují k ostatním školám a začínají vyučovat podle vytvořených Školních vzdělávacích programů. V roce 2012/2013 se budou podle Školního vzdělávacího programu Základní umělecké školy Kutná Hora vzdělávat pouze Přípravné ročníky a první ročníky obou stupňů. Výuka v ostatních ročnících bude i nadále probíhat podle původních osnov. Podrobné informace o přechodu dalších ročníků na ŠVP naleznete zde.
Přijímací pohovory do všech oborů probíhají vždy v květnu. Do základní umělecké školy jsou vybírány děti, které mají předpoklady ke studiu. Snažíme se ale vyhovět i zájemcům, u kterých se neprojevují výrazné schopnosti, protože podle naší zkušenosti se může projevit talent i později. Výrazně talentovaným žákům kladou učitelé vyšší nároky, připravují je k účasti na soutěžích, vystupují více na akcích školy a reprezentují naši školu a město i v zahraničí. Předškolní děti, které jeví předpoklady pro hudební obor, jsou zařazeny do Přípravného pěveckého oddělení (Cvrčci) (Pěvecké sbory). Mohou být přijati i handicapovaní žáci, musí ale splňovat podmínky přijímacího řízení a je jim vytvořen speciální plán výuky.

Vedení školy klade důraz na současné změny uměleckého vzdělávání v jednotlivých oborech. Do výuky jsou zaváděny nové multimediální metody. Pro výuku škola zakoupila interaktivní tabuli, která je využívaná převážně při výuce Hudební nauky. Byl vybudován malý koncertní sál, ve kterém jsou umístěny klasické varhany, které škola získala od města Kutná Hora. Škola nechala postavit u renomovaného stavitele kopii dvoumanuálového historického cembala. Bylo vybudováno venkovní pódium a výstavní plochy, kde se budou prezentovat žáci všech oborů. Žáci výtvarného oboru mohou vystavovat své práce v galerii Ve sklepě. Výtvarný, taneční, literárně dramatický obor a také část hudebního oboru se od září roku 2012 přestěhoval do zrekonstruovaných prostor Spolkového domu v Lierově ulici.
Život školy 

Historie

„1. října 1930 se prvně otevřely dveře městské hudební školy v Kutné hoře. Druhý den začínalo vyučování a to ve velmi skromných poměrech – byly pronajaty dvě místnosti v Husově ulici a jedna třída na Hrádku byla dána k používání pro hromadné předměty.“ Tak vzpomínal na začátky městské hudební školy v Kutné Hoře její zakladatel a první ředitel – hudební skladatel Jaroslav Francl. Od založení hudební školy uplynulo 80 let, škola se během doby změnila, zvětšoval se zájem a tedy i počet žáků, po válce za ředitele Rudolfa Pikla měla již také svoji budovu (bývalý sirotčinec v Poděbradově ulici, kde sídlila do roku 1986). V roce 1967 se stal ředitelem Vladimír Čermák, to už se škola jmenovala Lidová škola umění a rozrostla se o další obory – vedle hudebního o výtvarný, taneční a později o literárně dramatický. Ředitelé Jaroslav Pilař a Jaroslav Procházka provázeli školu dlouhým a složitým obdobím sedmdesátých do začátku devadesátých let, potom byl krátkou dobu zastupujícím ředitelem Josef Votýpka. Po dlouholetém úsilí byly už pod názvem Základní umělecké školy zařazeny do školského zákona, z kterého byly vyňaty v roce 1979, na ministerstvu školství byl zřízen odbor pro umělecké školství a školy dostaly pro výuku velký prostor. Co se však za dobu dlouholeté existence školy nezměnilo, to je základní poslání školy, její význam pro výchovu mladé generace. Od svého založení vychovala kutnohorská škola velké množství hudebníků, výtvarníků i těch, kterým vštěpovala lásku k tanci a pohybu, poezii a divadlu. Je těžké vyjmenovat všechny profesionální umělce, kteří vyšli z kutnohorské ZUŠ, pokusme se vzpomenout alespoň na některé. Mezi prvními žáky hudební školy byl např. pozdější dirigent Moravské filharmonie v Olomouci Jaromír Nohejl, Rudolf Jedlička – člen opery ND, Josef Rut – člen Symfonického orchestru Čs. Rozhlasu. Mnozí absolventi odcházeli na vyšší umělecké školy, ať již střední nebo vysoké a stali se z nich profesionální umělci. Někteří se do školy vrátili jako její pedagogové.

V současné době sídlí Základní umělecká škola v historické budově tzv. Knížecího domu ve Vladislavově ulici a v přilehlé budově v Libušině ulici, kde se vyučuje hudební a literárně dramatický obor. Výuka tanečního, výtvarného, literárně dramatického a částečně i hudebního oboru se koná v rekonstruované budově Spolkového domu v Lierově ulici. V současné době v ZUŠ pracuje 32 pedagogů a 6 nepedagogických pracovníků (Zaměstnanci ZUŠ) . Zřizovatelem je město Kutná Hora. Tato škola, s kapacitou 715 žáků, se řadí mezi největší základní školy v Kutné Hoře. Základní umělecká škola Kutná Hora nabízí výuku ve čtyřech oborech. Nejpočetnější je hudební obor. Je v něm zastoupena výuka hry téměř na všechny hudební nástroje – klávesové nástroje, smyčcové nástroje, kytaru, akordeon, dechové nástroje dřevěné a žesťové, bicí nástroje a zpěv. Jako jedna z mála se naše škola může pochlubit výukou na klasické varhany, které škola získala od města Kutná Hora a výukou hry na koncertní dvoumanuálové cembalo, které nechala postavit u renomovaného stavitele. Ve škole pracují tři pěvecké sbory, taneční, akordeonový a smyčcový orchestr a mnoho dalších menších souborů. Taneční a výtvarný obor je menší a nejnižší počet žáků je v literárně dramatickém oboru. Studium všech oborů je rozděleno do dvou stupňů (I. stupeň 7 let, II. stupeň 4 roky). Žáci hudebního oboru postupují do vyššího ročníku na základě postupových zkoušek. I. a II. Stupeň ukončují žáci všech oborů slavnostním absolventským vystoupením nebo výstavou. (fotogalerie)

Vystupování a prezentace žáků na veřejnosti je dnes, na rozdíl od prvních let po otevření školy, nedílnou součástí kulturního života města. Základní umělecká škola již řadu let úzce spolupracuje s městem Kutná Hora, se všemi jejími školami, ale i se ZUŠ v okolních městech. Podílí se také na pořádání významných kulturních akcí – z nejvýznamnějších např. Ortenova Kutná Hora či Mezinárodní hudební festival Kutná Hora. Významná je i její spolupráce se spřátelenými uměleckými školami z Norska a Dánska. Vedle pravidelné výuky pořádají žáci každý měsíc spolu se svými pedagogy žákovské koncerty, ke konci školního roku závěrečné koncerty v Městském Tylově divadle, na kterých se prezentují všechny obory školy. Velké soubory pravidelně koncertují také v kostele sv. Jana Nepomuckého či v Kapli Božího těla. Každým rokem se představují svým absolventským koncertem či výstavou absolventi I. a II. Stupně. Škola pořádá i velké množství vystoupení při různých vernisážích, významných a slavnostních příležitostech města, dále koncerty pro seniory, benefiční koncerty pro postižené občany, vánoční koncerty, výchovné koncerty pro mateřské, základní školy a gymnázia. Kromě toho se žáci hudebního a výtvarného oboru pravidelně a s výbornými výsledky účastní soutěží základních uměleckých škol (vyhlašované každý rok Ministerstvem školství pro jednotlivé obory) a dalších soutěží nejen domácích, ale i zahraničních. Žáci tanečního oboru se pravidelně účastní přehlídky tanečních oborů z celého kraje, každoročně vystupují i jako hosté na závěrečných vystoupeních tanečních oborů ZUŠ Čáslav a Kolín. Škola navázala pevné hudební přátelství s žáky a pedagogy z umělecké školy z Norského města Ås a Dánského Ringsted. Dosažení základů v jednotlivých uměleckých oborech školy je důležitou přípravou pro další studium i pro samotný další kulturní život. Důkazem toho jsou studenti každoročně přijati na umělecké střední, ale i vysoké školy, připravované naší školou. Z mnohých absolventů se stali profesionální umělci, jiní se po letech vracejí v rolích pedagogů. Část současných pedagogů je umělecky činná a i nadále se vedle výuky věnuje své koncertní a umělecké činnosti. Stalo se již tradicí pořádání každoročních a veřejností hojně navštěvovaných benefičních koncertů učitelů v koncertním sále Knížecího domu a v Kapli Božího těla. Na těchto koncertech se představuje i sbor učitelů ZUŠ, do kterého se zapojili i mnozí z nepedagogických pracovníků. V květnu 2009 proběhla studijní cesta do Norského města Ås, která byla zaměřená na poznání a srovnání obou uměleckých školství.(Studijní cesta do Norska). V roce 2010 škola oslavila 80. let od svého založení. (Oslavy 80. let ZUŠ).